Etik İlkeler ve Yayın İlkeleri

Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

İAÜD’ye gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu ve benzeri uygulamalarla ilişkili herhangi etik bir usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

 1. a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, intihal kapsamında ele alınmaktadır. İntihalden kaçınmak için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.
 2. b) Veride Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar verilerini etik kurallar dahilinde toplayarak, süreç içerisinde geçerlik ve güvenirliği etkileyecek bir değişikliğe maruz bırakmadan analiz etmelidirler.
 3. c) Çarpıtma: Araştırmadan elde edilen kayıtları ya da verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını değiştirmek ya da şekillendirmek, çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma süreci ile ilişkili verdikleri bilgilerde dürüst, objektif ve şeffaf olmalıdırlar. Etik kuralları ihlal etmekten kaçınmalıdırlar.
 4. d) Yayın Tekrarı: Aynı yayını, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında ele alınmaktadır. Değerlendirilmek üzere gönderilen yayınların daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Yazarlar tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.
 5. e) Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar araştırma bütünlüğünü göz önünde bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.
 6. f) Yazarlık: Araştırmaya katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek ya da katkısı olan kişileri dâhil etmemek, haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Araştırmanın planlanması, tasarımı, verilerin toplanması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi, araştırmanın yayına hazırlanması ve son halinin ortaya koyulması aşamalarına tüm yazarlar yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.

Etik Kurul İzni

Aşağıda yer alan araştırmalar için “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. Makale yazarının kadrosunda yer aldığı kurumdan onaylı “Etik Kurul İzni” alınmalıdır. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

 • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
  · İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
  · İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
  · Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
  · Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
  Ayrıca;
  · Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
  · Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
  · Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesidir.

Bu makalelerde kesinlikle “Etik Kurul İzni” makale içinde belirtilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Görev ve Sorumluluklar

Yazarın Sorumlulukları: Makalelerin bilimsel ve etik standartlara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır, bu nedenle yazarlar, makalenin orijinal olduğunu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını ve başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını garanti etmelidirler. Telif haklarına saygı gösterilmeli ve telif hakkına tabi materyaller gerekli izinlerle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun şekilde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Tüm yazarlar, makalenin akademik ve bilimsel doğruluğuna doğrudan katkıda bulunmalıdır; yazarlık için gerekli ölçütleri karşılamayan ancak katkı sağlayanlar ‘teşekkür / bilgiler’ kısmında belirtilmelidir. Finansal ilişkiler, çıkar çatışmaları ve çıkar rekabeti beyan edilmelidir. İnsan öğesi içeren çalışmalarda, katılımcılardan ‘bilgilendirilmiş onam’ alındığı ve etik kurul onayı olduğu belirtilmelidir. Yazar, kesinlikle derginin belirttiği yazım kurallarına uygun olarak makalesini hazırlayarak başvurusunu gerçekleştirmelidir.

Editörün Sorumlulukları: Baş editör, yayına gönderilen makalelerin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlama ve yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak adil bir şekilde işlem görmesini temin etme sorumluluğundadır. Baş editör, çıkar çatışmalarına karşı çıkarak hakemlerin tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmasını sağlamaktadır. Hakem atama sürecinde tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle sorumludur.

Hakemlerin Sorumlulukları: Hakemlerin tarafsızlık prensiplerine uyması beklenmektedir. Araştırmayla ilgili, yazarlarla veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır ve değerlendirmelerinde tarafsız bir tutum sergilemelidir. Hakemler, gönderilen makalelerle ilgili tüm bilginin gizli kalmasını sağlamalı ve eğer telif hakkı ihlali veya intihal gibi herhangi bir sorunla karşılaşırlarsa, bu durumu editöre raporlamalıdır. Değerlendirme sürecinde hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmekte ve hakemler arasında makaleleri tartışmamaları gerektiği vurgulanmaktadır.

 

İAÜD